ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА В ПОЛЗА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“

БУЛСТАТ 177013292, рег. по ф.д. № 185/ 2016г. на СГС, ФО, VІ- 13 с- в, със седалище и адрес на управление: София, Столична община, район Витоша, ул, Казбек  N:57А, ап.42

Уебсайтът и онлайн платформата за дарения, разработени в него, са собственост на СНЦОП „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“ и са създадени с цел публичност при изпълнение дейността на сдружението, популяризиране на идеалните му цели и събиране на дарения в полза на „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“ за тяхното осъществяване.

Настоящите „Общи условия” и приложимите норми на българското и международно право уреждат достъпа до сайта и неговото използване. С посещаването и/или използването му, Вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия за използване.

Под „уебсайт” се разбира сайтът на „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“. В него може да се съдържат връзки към и/ или съдържание от към други сайтове, включително и съдържание, защитено от българското, европейското или международното право, както и съдържание, предмет на авторско или сродно право и/или друго право на интелектуална собственост.
Използването на уебсайта и съдържанието е разрешено единствено за лични дарителски и информационни цели. Забранено е възпроизвеждането, копирането и/ или използването на която и да е част от сайта или неговото съдържание за лични и/или търговски цели.
Уебсайтът съдържа връзки към външни уебсайтове. Препратките към тях са поставени единствено за ваше улеснение и „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“ не носи отговорност за собствениците и операторите на тези уебсайтове или за услуги, предлагани на тях, нито за съдържанието им.
Забранено е използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуера, който контролира функционирането му.

Отговорността от използването на материали и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез Уебсайта, ангажира единствено и само правната сфера на съответния посетител.
„СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“ обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите на Уебсайта, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни.

Всяко посещение на Уебсайта автоматично се записва от нашите сървъри и се анализират техническите данни – IP адрес, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме дали Уебсайтът е лесно използваем с цел да подобрим съдържанието и да го направим по-удобен за ползване, съобразено с целта на Уебсайта. Ние използваме предоставените от вас лични данни единствено ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от вас доброволно и съзнателно, например с цел онлайн дарения и абонамент за електронен бюлетин.

ЛИЧНИ ДАННИ
С предоставяне на Вашите лични данни в Уебсайта, вие декларирате, че: предоставяте личните си данни доброволно и по собствено желание; давате съгласие предоставените от вас лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“, съгласно настоящите условия и разпоредбите на българското законодателство; съгласявате се името Ви да бъде публикувано като „дарител“ на настоящия уебсайт.

ОНЛАЙН ДАРЕНИЯ
Тези „общи условия“ описват правилата за предоставяне на услугата „Извършване на онлайн дарение“ между СНЦОП „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“ и лицата, подкрепили Сдружението посредством онлайн паричен превод, наричани по-долу Дарители.
Уебсайтът на „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“ дава възможност на дарителите да направят дарение чрез един от следните 3 метода:
• Дебитна или кредитна карта
• ePay.bg интернет система за плащания
• PayPal интернет система за плащания
Дарителят посочва сумата, която иска да дари, като избере една от предоставените опции или впише сума по свой избор.
Дарителят извършва дарението в български левове (BGN) или в чуждестранна валута с равностойност в BGN.
Дарителят дарява посочената в сума на основание чл.225 от ЗЗД и безвъзмездно в полза на „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“.
Направеното дарение не подлежи на отказ и възстановяване.
„СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“ приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие с целите на Сдружението.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на Борика. Това гарантира, че данни за Вашата карта не са достъпни за Сдружението и съответно не се обработват или съхраняват от него. Финансовата информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни на „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“, а се предава директно към системите за онлайн разплащания, използвани в Уебсайта. След завършване на регистрацията в специализираната секция на Уебсайта за дарения, заявената сума за дарение се превежда автоматично в полза на „СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“. Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащане на ePay.bg, EasyPay, PayPal и т.н.
Личните Ви данни, като напр. имена, контактна информация и др., няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Вас.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА
„СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“ може периодично да извършва промени в настоящите Общи условия за ползване. С използването на уебсайта, Вие приемате действащите към момента общи условия.
„СТРЕЙ ЕЙНДЖЪЛС“ си запазва правото по всяко време да променя формата и съдържанието на Уебсайта; да спира функционирането на уебсайта с цел обновяване му или по друга причина, както и да прекрати достъпа до Уебсайта без предизвестие и по всяко време.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички спорове, породени от настоящите общи условия или отнасящи се до тяхното тълкуване, попълване на празноти, недействителност, изпълнение и прекратяване, както и приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Европейска институция по медиация и арбитраж със седалище: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет.3., съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Контакти/Contacts