• Име: Матча(Матчо, след изваждането на импланта Матча се оказа Матчо)  – ( ̶м̶о̶м̶и̶ч̶е̶) Момче, Сивчо – момче
  • Възраст:~1г.
  • Ваксинации: Да
  • Кастрация: Кастрирани (24.01.2024)
  • Медицинско състояние: Здрави, Матчо ходи на 4 здрави крачета.
  • Характер: Много социални, гальовни.
  • Историята/08.09.23 г: Матча беше намерена в един вход, търсеща помощ: Вижте тук: VIDEO  
  •  ̶Т̶ъ̶р̶с̶и̶ ̶д̶о̶м̶ ̶и̶ ̶п̶о̶д̶к̶р̶е̶п̶а̶ ̶з̶а̶ ̶л̶е̶ч̶е̶н̶и̶е̶т̶о̶.̶ ̶Д̶о̶к̶а̶т̶о̶ ̶б̶е̶ш̶е̶ ̶н̶а̶ ̶л̶е̶ч̶е̶н̶и̶е̶ ̶в̶ ̶к̶л̶и̶н̶и̶к̶а̶т̶а̶,̶ ̶т̶я̶ ̶с̶р̶е̶щ̶н̶а̶ ̶с̶в̶о̶я̶ ̶п̶р̶и̶я̶т̶е̶л̶ ̶п̶о̶ ̶с̶ъ̶д̶б̶а̶ ̶С̶и̶в̶ч̶о̶,̶ ̶с̶ ̶к̶о̶г̶о̶т̶о̶ ̶с̶а̶ ̶н̶е̶р̶а̶з̶д̶е̶л̶н̶и̶ ̶п̶р̶и̶я̶т̶е̶л̶ч̶е̶т̶а̶:̶)̶
  • Осиновени в Германия: 24.02.2024

24.02.2024

Матча и Сивчо бяха осиновени в Германия на 24.02.2024. Скоро ще добавим още информация и снимки.

07.02.2024

Крачето на Мачо се възстановява прекрасно. Остава само да им намерим любящо семейство.